Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden als PDF te downloaden.

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL1  Definities

ARTIKEL2  Werkingssfeer

ARTIKEL3  Aanbod

ARTIKEL4  Totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL5  Verplichtingen van de ondernemer

ARTIKEL 6  Verplichtingen van de consument

ARTIKEL 7  Meer en minderwerk

ARTIKEL 8  Overmacht

ARTIKEL 9  Oplevering

ARTIKEL 10  Zekerheid

ARTIKEL 11  Betaling in termijnen

ARTIKEL 12  De eindafrekening

ARTIKEL 13  Niet-nakoming van de betalingsverplichting

ARTIKEL 14  Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

ARTIKEL 15  Garantie

ARTIKEL 16  toepasselijk recht/geschillen

 

ARTIKEL1  DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Ondernemer: Vijf Sterren Schilders.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen

 

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten

tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 AANBOD

3.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. De

ondernemer is eerst gebonden nadat hij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum 30 dagen geldig.

3.3 Een ondertekend aanbod bindt opdrachtgever. De ondernemer is pas gebonden aan een

opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet

binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan de

ondernemer kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de

overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren

materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door

de consument mogelijk te maken.

werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.

3.5 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een

aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van

oplevering.

3.6 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die zal worden

gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.

3.7 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.8 De prijzen in het aanbod zijn inclusief BTW.

3.9 Het aanbod vermeldt de hoogte van de aanbetaling en de betalingstermijnen indien zulks

is overeengekomen.

3.10 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene consumenten

voorwaarden. Door het aanvarden van het aanbod accepteert de consument tevens deze

algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4  TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door het (elektronische) bericht van aanvaarding van het

aanbod door de consument aan de ondernemer.

4.2 Na aanvaarding van het aanbod door de consument wordt het werk binnen vier weken

ingepland. De consument ontvangt uiterlijk drie werkdagen van tevoren bericht van de

ondernemer over de datum waarop het werk in die week een aanvang zal nemen.

4.3 De consument ontvangt na aanvaarding van het aanbod een orderbevestiging.

ARTIKEL 5  VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst

uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij

anders overeengekomen. De normale werktijden zijn van 8.00 uur ’s-morgens tot 17.00

uur ‘s-middags.

5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde

voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering

van het werk.

5.3 De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:

onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; kenbare

gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of

ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn

gesteld; onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een

ondeugdelijke ondergrond.

5.4 De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

De ondernemer verklaart verzekerd te zijn, indien schade optreedt als gevolg van de door

ondernemer uitgevoerde werkzaamheden. De aansprakelijkheid van ondernemer voor

schade is beperkt tot het bedrag waarvoor in voorkomend geval door de verzekeraar van

ondernemer dekking wordt geboden.

5.5 De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige

personen.

5.6 De ondernemer is gerechtigd voor de uitvoering van de werkzaamheden gekwalificierde

derden in te schakelen. ondernemer blijft alsdan aansprakelijk voor de kwaliteit van de

uitvoering van de werkzaamheden.

ARTIKEL 6  VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het

werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te

verschaffen gegevens.

6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten

behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit,

gas en water komen voor zijn rekening. De consument geeft de medewerking aan de

ondernemer om van gebruik te kunnen maken van sanitair voorziening. Eventuele

parkeerkosten komen voor rekening van consument.

6.4 De consument verklaart de woning tegen de gebruikelijke risico’s te hebben verzekerd.

6.5 De consument draagt er zorg voor dat de ruimte(n) waar de werkzaamheden worden

uitgevoerd zo mogelijk leeg zijn bij aanvang van de werkzaamheden.

Alle waardevolle en kwetsbare zaken moeten uit het werkterrein zijn verwijderd.

Schade aan niet verwijderde inventaris is voor rekening van consument.

6.6 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of

leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden

verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien

niettemin vertraging ontstaat dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis

te stellen.

6.7 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden,

als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende

schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem

kunnen worden toegerekend.

6.8 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door :

 onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

 onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

 gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

 gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn

gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op

grond van artikel 5 lid 3.

ARTIKEL 7 MEER- EN MINDERWERK

7.1 Alles wat niet in het aanbod staat omshreven is meerwerk en zal als zodanig separaat op

de eindfactuur worden vermeld.

7.2 Meerwerk wordt voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk schriftelijk

overeengekomen onder vermelding van de financiële consequenties. Leverancier kan

alleen aanspraak maken op betaling van meerwerk, indien hij de opdrachtgever tijdig

schriftelijk op de financiële consequenties heeft gewezen, tenzij opdrachtgever de

financiële consequenties had moeten begrijpen.

7.3 Het saldo van het meer- en minderwerk wordt in rekening gebracht via de eindafrekening

c.q. in mindering gebracht op de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 8  OVERMACHT

8. 1 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet

kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de

uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij

de consument.

8.2 Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de consument niet kan

worden toegerekend, en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te

doen beëindigen tegen vergoeding van de door de Leverancier gemaakte kosten.

8.3 Onder overmacht worden eveneens verstaan weersinvloeden, ‘Act of God’, molest of

oorlog.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Ondernemer is gehouden de door hem te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en

vakbekwaam uit te voeren. Tenzij anders is overeengekomen rust op ondernemer een

inspanninsverbintenis.

9.2 Reeds door derden aangebrachte schade aan glas, verfwerk, vloeren etc. zal door

ondernemer direct worden gemeld, ondernemer is niet aansprakelijk voor deze schade en

schade die hierdoor onstaat.

9.3 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van

de overeenkomst aan gebouw, inventaris, of eigendommen van personen wordt

toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde

handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers. De

opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

9.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, schuld of

verwijtbaar handelen van de consument of binnen diens risicosfeer valt.

9.5 In geval de opdrachtnemer de consument tijdig terzake heeft gewaarschuwd en de

consument desalniettemin uitvoering van werkzaamheden op een ondeugdelijke

ondergrond heeft verlangd is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

9.6 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in

artikel 6.4 of door andere aan de consument toerekenbare omstandigheden, moet de voor

de opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de consument worden

vergoed.

9.7 De consument draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of

hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens

indien de gebreken voor de opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de

consument hierop te wijzen.

9.8 Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, indien de consument onvoldoende of

onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door ondernemer te verrichten

werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

9.9 In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, is deze nimmer gehouden een

hoger bedrag te vergoeden dan het totale overeengekomen bedrag van de opdracht. In

geval de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid

beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden

uitgekeerd.

ARTIKEL 10  OPLEVERING 

10.1 Op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond, nodigt ondernemer de consument

uit om het werk aan de consument op te leveren. Bij oplevering worden eventuele

tekortkomingen op de werkbon vermeld. Nadat de werkbon door de consument is

getekend wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Daarnaast vraagt ondernemer de

consument het kwaliteitstevredenheidsonderzoek in te vullen.

10.2 Tijdens de opleverperiode geconstateerde gebreken schorten de betalingsverplichting van

de consument niet op.

10.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele

geleverde prestatie.

ARTIKEL 11  ZEKERHEID

11.1 De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de

consument.

11.2 De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij

goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.

Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen,

is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voorzover dit

gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 12  BETALING IN TERMIJNEN

12.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met

de voortgang van het werk.

12.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting

terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de

bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.

12.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ondernemer

aan te geven wijze.

ARTIKEL 13  DE EINDAFREKENING

13.1 De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst

naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of

minderwerk.

13.2 In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de

kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien

van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.

13.3 De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is

uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.

13.4 Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de

rekening.

ARTIKEL 14  NIET-NAKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING

14.1 Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere

ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van

de betalingstermijn, als bedoeld in artikel 12 lid 3 en artikel 13 lid 4, een

betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de

gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te

betalen.

14.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen

vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12, lid 3 en artikel 13,

lid 4, tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de

wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

14.3 De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd

zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem

verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden

buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.

14.4 Indien de consument met de betaling van een termijn, als bedoeld in artikel 12, in

gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument

schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een week is verlopen na ontvangst van de

ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op

vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

14.5 De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument

aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

14.6 Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding

niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de

ondernemer niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij

geacht — zonder nadere ingebrekestelling — in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit

artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 15  GARANTIE

15.1 Opdrachtnemer garandeert een juiste behandeling van de ondergrond en een vakkundige

verwerking van de verfproducten conform de voorschriften van de fabrikant. Het

uitgevoerde schilderwerk zal gedurende de garantieperiode geen gebreken vertonen.

Onder gebreken wordt in het kader van de garantie verstaan: het dusdanig afbladderen,

barsten, onthechten of verweren van de verf dat de beschermende werking van het

systeem teniet wordt gedaan.

15.2 ondernemer verstrekt de consument een Garantiecertificaat met betrekking tot het

uitgevoerde werk. Het garantiecertificaat laat de aansprakelijkheid van ondernemer voor

eventuele gebreken in het werk op grond van de wet onverlet.

15.3 Een garantie wordt gegeven voor het houtwerk in goede staat van onderhoud voor een

periode van 5 tot 7 jaar.

Bij middelmatig/slecht onderhoud, c.q slechte staat van het houtwerk, wordt in

samenspraak met de opdrachtgever de garantie besproken.

Garantie voor V.V.E. en bedrijven met inspectierapport, wordt naar aanleiding van het

inspectierapport besproken.

15.4 De consument kan voor totstandkoming van de overeenkomst gebruik maken van de optie

om een extra garantie van twee jaar te bedingen. De garantietermijn bedraagt in dat

geval zeven jaar vanaf de datum van oplevering. De consument zal ondernemer in de

gelegenheid stellen om in het vierde jaar na oplevering een tussenbeurt uit te voeren.

Daartoe ontvangt de consument een schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) bericht

van ondernemer. Mocht de consument ondernemer, ook na een herinnering te hebben

ontvangen, niet in de gelegenheid hebben gesteld om binnen de aangegeven periode een

tussenbeurt uit te voeren, dan komt de garantie na het zesde jaar te vervallen.

15.5 De consument kan uitsluitend een beroep doen op de garantie als hij volledig aan zijn

betalingsverplichtingen heeft voldaan.

De garantie wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden:

1. Expositie/onderhoud

a. De expositie van de gebruikte materialen zal plaatsvinden onder omstandigheden en

gebeurtenissen, welke ter plaatse van het object als normaal zijn aan te merken, terwijl wordt

uitgegaan van ongewijzigd gebruik van het object volgens zijn bestemming en het gebruik op

het moment van uitvoering van het werk.

b. Geen relevante verandering zal optreden in de omgeving en de invloed hiervan op het werk.

c. Om de kwaliteit van het buitenschilderwerk te kunnen garanderen zijn bij onderhoud aan

klimaatscheidende elementen, zoals ramen, kozijnen en deuren, tevens voorzieningen aan de

binnenzijde van deze elementen (het zogenaamde binnen-buitenwerk) vereist. Tot deze

voorzieningen behoren minimaal: Het regelmatig reinigen (3-5 keer per jaar) van het

houtwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, hekken en daklijsten; google voor meer informatie

en aanbevelingen Sigma informatieblad 1328; afdichten van naden en opengetrokken

houtverbindingen, herstellen van de beglazingsafdichting en treffen van ventilatie

voorzieningen.

2. Buiten de garantie vallen:

 onjuist onderhoud;

 mechanische beschadigingen;

 verlies van glans;

 normale verkleuring;

 haarscheurtjes;

 verborgen gebreken, waaronder tevens te verstaan gebreken ontstaan door bouwtechnische

 werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond;

 Indien glasaansluiting aan de binnenzijde van de woning (randafdichting van de beglazing)

 vochtverzamelingen en/of lekkages;

 onvoldoende periodieke reiniging van het schilderwerk;

 wijzigingen in het gebruik van het object;

 brand, oorlog, molest, natuurrampen en andere overmachtssituaties en overige gebreken

 kan aantonen dat deze geen verband houden met de uitgevoerde schilderwerkzaamheden.

oorzaken als

niet goed is waardoor inwatering optreed;

waarvan Opdrachtnemer

3. Garantie binnenschilderen

1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk

a. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond

gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;

b. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens

de voorschriften van de fabrikant.

2. De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.

4. Garantie glaszetten

1. De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van

2. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garan-

toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.

deert de ondernemer dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen

vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst

isolerend dubbelglas zal plaatsvinden. De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar

door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na plaatsing te laten inspecteren

door de ondernemer, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door de ondernemer moet

worden uitgevoerd.

5. Garantie behangen

De ondernemer garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand

wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht

worden genomen.

6. Garantie stucwerk

De ondernemer garandeert dat het stucwerk op een correcte wijze op de wand wordt

aangebracht, aslmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht woren

genomen.

7. Alle werkzaamheden worden volgens de voorgeschreven normen uitgevoerd.

8. Vochtdoorslag en binnenvochtproblemen vallen niet onder de garantie.

9. Tijdens de garantieperiode geconstateerde gebreken schorten de betalingsverplichting van de

consument niet op.

ARTIKEL 16  TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

16.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepasing.

16.2 Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering

van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde

diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden

voorgelegd aan de Geschillencommissie Schilders-, glaszetters- en Stukadoorsbedrijf,

Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag.

16.3 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de

consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.

16.4 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil

schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

16.5 De kosten zijn voor rekening van de eisende partij.

16.6 Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de

ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de

consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord

gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van

voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

16.7 De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het voor

haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd

toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van

bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

16.8 Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is

bevoegd van geschillen kennis te nemen.